وبلاگ

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای
الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
1. اشاعه فحشاء ومنکرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639 ق.م.ا)
3. انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل ومستهجن ) ( بند2 ماده6 ق.م وماده 14 قانون ج.ر )
4. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یاتطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن ومبتذل. ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن ومرد ) در تصاویر ومحتوا ، تحقیر وتوهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع وغیرقانونی. ( بند10 ماده6 ق.م )
ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی
1. محتوای الحادی ومخالف موازین اسلامی( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دین مبین اسلام ومقدسات آن ( بند 7 ماده6 ق.م وماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره( س )( ماده 513 ق.م.ا )
4. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف ومخالف اسلام( بند9 ماده6ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات ورسانه ها و احزاب وگروههای داخلی وخارجی منحرف ومخالف اسلام به نحوی که تبلیغ ازآنها باشد. ( بند9 ماده6 ق.م )
6. اهانت به امام خمینی( ره ) وتحریف آثار ایشان ( ماده514 ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبری( امام خامنه ای ) وسایرمراجع مسلم تقلید( بند 7 ماده6 ق.م )
ج ) محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی
1. تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی( سایبر ) باهدف برهم زدن امنیت کشور. ( ماده 498 ق.م.ا )
2. هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده 511ق.م.ا )
3. محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. ( بند1 ماده6 ق.م)
4. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند12 ماده6 ق.م )
5. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده500 ق.م.ا )
6. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی وقومی. ( بند 4 ماده6 ق.م )
7. تحریک یا اغوای مردم به جنگ وکشتار یکدیگر. ( ماده 512 ق.م.ا )
8. تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی ازانحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده504 ق.م.ا )
9. تحریص وتشویق افراد وگروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت ومنافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند5 ماده6 ق.م )
10. تبلیع به نفع گروهها وسازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده500 ق م.ا )
11. فاش نمودن وانتشارغیرمجاز اسناد و دستورها ومسایل محرمانه و سری دولتی وعمومی. ( بند 6 ماده6 ق.م ومواد 2و3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی وماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن وانتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند 6 ماده6 ق.م )
13. فاش نمودن وانتشار غیرمجاز نقشه واستحکامات نظامی. ( بند 6 ماده6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند6 ماده6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی. ( بند 6 ماده6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
د ) محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی و عمومی
1. اهانت وهجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی وعمومی. ( بند8 ماده6 ق.م ومواد 609و700ق.م.ا )
2. افترا به مقامات، نهادها وسازمان های حکومتی و عمومی. ( بند8 ماده6 ق.م و697 ق.م.ا )
3. نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی علیه مقامات ،نهادها وسازمانهای حکومتی.( بند11 ماده6 ق.م و 698 ق.م.ا )
ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )
1. انتشار یا توزیع ودر دسترس قراردادن یامعامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز گذرواژه ها وداده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یاعمومی رافراهم می کند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشاریا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف واخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای ومخابراتی. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده21 قانون ج.ر )
5. انتشار فیلترشکن ها وآموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعالیت تجاری واقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی.( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور وسایر قوانین )
و ) محتوای که تحریک،ترغیب ،یا دعوت به ارتکاب جرم می کند( محتوای مرتبط با سایرجرایم )
1. انتشار محتوای حاوی تحریک،ترغیب ،یا دعوت به اعمال خشونت آمیز وخودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبلیغ وترویج مصرف موادمخدر، موادروان گردان وسیگار. ( ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385 )
3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها ونشانی های اینترنتی مسدود شده ،نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروهها وجریانات منحرف وغیر قانونی.
4. تشویق تحریک وتسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ، تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی وغیره. ( ماده 43 ق.م.ا )
5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند 3 ماده6 ق.م )
ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
1. انتشار وسرویسدهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف ق.م.ا و قانون ج.ر )
2. معرفی آثار سمعی وبصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازاتاشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیرمجاز دارند )
3. عرضه تجاری آثار سمعی وبصری بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
4. تشویق وترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای وماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )
ح) محتوای مجرمانهمرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)
2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض آمیز ، اعتصاب ، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه های ضد انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
6. استفاده از سایت ها و وبلاگ های رسمی نهادها و دستگاه های دولتی جهت بهره برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت ها ، موسسات ، شهرداری ها ، سازمان ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین نامه اجرایی آن)
8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک ، ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء ، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری ، جعل اوراق تعرفه ، رای دادن بیش از یک بار و سایر روش های تقلب در رای گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)
11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین ، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام ، قوای سه گانه ، سازمان های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای)
12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات .(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت ها ، شمارش آراء ، ادعاهای بی اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)