پاور آنالایزر کلمپی تک فاز و سه فاز فلوک FLUKE345

پاور آنالایزر کلمپی تک فاز و سه فاز فلوک FLUKE345

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

دتکتور گاز اتیلن اکسید دیجیتال مدل DETCON Dm–100

دتکتور گاز اتیلن اکسید دیجیتال مدل DETCON Dm–100

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

دماسنج مادون قرمز دما بالای تستو مدل TESTO 835

دماسنج مادون قرمز دما بالای تستو مدل TESTO 835

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

مولتی متر آنالوگ یا عقربه ای هیوکی مدل HIOKI 3030

مولتی متر آنالوگ یا عقربه ای هیوکی مدل HIOKI 3030

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

گیج فشار دیجیتال حرفه ای فلوک مدل Fluke 700G29

گیج فشار دیجیتال حرفه ای فلوک مدل Fluke 700G29

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

مولتی متر حرفه ای دیجیتال مدل MASTECH MS8251B

مولتی متر حرفه ای دیجیتال مدل MASTECH MS8251B

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

مولتی فانکشن قلمی دیجیتال مدل LUTRON ABH-4225

مولتی فانکشن قلمی دیجیتال مدل LUTRON ABH-4225

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

دوربین حرارتی مادون قرمز ، گرمانگار فلیر

دوربین حرارتی مادون قرمز ، گرمانگار فلیر

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

PH متر اسید سنج خاک و مواد غذایی مدل LUTRON PH-212

PH متر اسید سنج خاک و مواد غذایی مدل LUTRON PH-212

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

صوت سنج , آنالایزر صدای حرفه ای مدل KIMO DB200

صوت سنج , آنالایزر صدای حرفه ای مدل KIMO DB200

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

مولتی متر دیجیتال پیشرفته مدل MASTECH MS8360G

مولتی متر دیجیتال پیشرفته مدل MASTECH MS8360G

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

تستر کابل شبکه ارزان ,BNC مدل MASTECH MS6810

تستر کابل شبکه ارزان ,BNC مدل MASTECH MS6810

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

تستر ولت قلمی ارزان مستک مدل MASTECH MS8212A

تستر ولت قلمی ارزان مستک مدل MASTECH MS8212A

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

میگر 1000 ولت دیجیتال ارزان مدل MASTECH MS5203

میگر 1000 ولت دیجیتال ارزان مدل MASTECH MS5203

تجهیزات اندازه گیری و ازمایشگاهی سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

دماسنج سطحی با پراب فنری تستو مدل TESTO 905-T2

دماسنج سطحی با پراب فنری تستو مدل TESTO 905-T2

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

تستر ولتاژ دیجیتال با تست GFCI مدل TESTO 750-3

تستر ولتاژ دیجیتال با تست GFCI مدل TESTO 750-3

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

مولتی پارامتر ازمایشگاهی هانا مدل HANNA HI98194

مولتی پارامتر ازمایشگاهی هانا مدل HANNA HI98194

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

میگر 1000 ولت دیجیتال پرتابل فلوک مدل FLUKE 1507

میگر 1000 ولت دیجیتال پرتابل فلوک مدل FLUKE 1507

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

مولتی متر میگر دیجیتال فلوک مدل FLUKE 1577

مولتی متر میگر دیجیتال فلوک مدل FLUKE 1577

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

ارت سنج کلمپی دیجیتال با کیفیت مدل KYORITSU 4200

ارت سنج کلمپی دیجیتال با کیفیت مدل KYORITSU 4200

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

فلومتر ،سرعت سنج هوا با پراب پره ای مدل KIMO LV130

فلومتر ،سرعت سنج هوا با پراب پره ای مدل KIMO LV130

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

آمپرمتر کلمپی دیجیتال AC/DC فلوک مدل Fluke 325

آمپرمتر کلمپی دیجیتال AC/DC فلوک مدل Fluke 325

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

لوکس متر پراب سرخود لوترون مدل LUTRON LM-81LX

لوکس متر پراب سرخود لوترون مدل LUTRON LM-81LX

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

مولتی متر اهم متر دیجیتال ارزان مدل LUTRON DM-9090

مولتی متر اهم متر دیجیتال ارزان مدل LUTRON DM-9090

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

فلومتر سرعت سنج باد پراب جدا مدل LUTRON YK-2005AM

فلومتر سرعت سنج باد پراب جدا مدل LUTRON YK-2005AM

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

تاکومتر ، دورسنج لیزری ارزان مدل MASTECH MS 6208B

تاکومتر ، دورسنج لیزری ارزان مدل MASTECH MS 6208B

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

مولتی متر اهم متر دیجیتال مدل Fluke 77-4

مولتی متر اهم متر دیجیتال مدل Fluke 77-4

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

رطوبت سنج چوب و مصالح ساختمانی تستو مدل TESTO 616

رطوبت سنج چوب و مصالح ساختمانی تستو مدل TESTO 616

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

میگر یا تستر عایق کابل 5000 ولت مدل MIT515

میگر یا تستر عایق کابل 5000 ولت مدل MIT515

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

دیتالاگر دمای چهار کاناله تستو مدل TESTO 177-T4

دیتالاگر دمای چهار کاناله تستو مدل TESTO 177-T4

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

اسیدسنج ph متر پراب مجزای لوترون مدل LUTRON PH-206

اسیدسنج ph متر پراب مجزای لوترون مدل LUTRON PH-206

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

LCR متر دیجیتال حرفه ای مدل MASTECH MS5308

LCR متر دیجیتال حرفه ای مدل MASTECH MS5308

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

میلی آمپرمتر DC کلمپی مدل KYORITSU 2500

میلی آمپرمتر DC کلمپی مدل KYORITSU 2500

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

TDS متر و EC متر پرتابل هانا مدل HANNA HI99301

TDS متر و EC متر پرتابل هانا مدل HANNA HI99301

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

رطوبت سنج و فشارسنج محیطی تستو مدل testo 622

رطوبت سنج و فشارسنج محیطی تستو مدل testo 622

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

فشارسنج , مانومتر دیجیتال با کیفیت مدل KIMO MP50

فشارسنج , مانومتر دیجیتال با کیفیت مدل KIMO MP50

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

ترانسمیتر PH یا مینی کنترلر مدل HANNA BL931700

ترانسمیتر PH یا مینی کنترلر مدل HANNA BL931700

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

ترانسمیتر EC ،کنترلر کنداکتیویتی مدل HANNA BL9833

ترانسمیتر EC ،کنترلر کنداکتیویتی مدل HANNA BL9833

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

هند پمپ فشارسنج هیدرولیکی دیجیتال فلوک 700HTPK

هند پمپ فشارسنج هیدرولیکی دیجیتال فلوک 700HTPK

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران

pH متر قلمی با کیفیت بالای هانا مدل HANNA HI98107

pH متر قلمی با کیفیت بالای هانا مدل HANNA HI98107

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

1 سال پیش

مازندران