درباره ما

درباره  ما

اسگو ارائه دهنده خدمات تجارت الکترونیک در سراسر ایران

هر فروش فرآیندی از بازاریابی ، ثبت ، ارسال ، رهگیری ، تسویه ، گزارش گیری سفارش و مالی ، ارتباط با مشتری ، مدیریت محصولات و انبارداری و .... را شامل می شود . اسگو  پنل مدیریت فروش را در اختیار فروشنده قرار می دهد که همه این فرایند را در بر می گیرد.

صاحب امتیاز : حسین احمدپور حسن کیاده