منابع جدید آزمون دکتری سراسری95

1 سال پیش

نام sanjeshetakmili

تلفن 44031690

موقعیت تهران

آدرس

قیمت


منابع آزمون دکتری سراسری براساس منابع سازمان سنجش دیماه 95
منابع جدید آزمون دکتری سراسری95
44031690
www.sanjeshetakmili.com
سنجش امیرکبیر
گروه علوم انسانی
-2101 علوم جغرافیایی
: 1- فلسفه جغرافیا، 2- آمار و روش تحقیق، 3- جغرافیای طبیعی و انسانی ایران.
رشته های پذیرنده
1) جغرافیای سیاسی تمامی رشته های علوم جغرافیایی علوم سیاسی روابط بین الملل رشته های حقوق شهرسازی و طراحی شهری
برنامهریزی توسعه منطقهای زمین شناسی هواشناسی آبخیزداری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
محیط زیست منابع طبیعی علوم کشاورزی عمران و نقشهب رداری فیزیک مدیریت جهانگردی
مطالعات اوقات فراغت گردشگری مذهبی جغرافیا و گردشگری مذهبی مدیریت اقتصاد جامعه شناسی سیاسی
برنام هریزی شهری و منطقه ای برنام هریزی آمایش سرزمین
2) جغرافیا و برنامهریزی شهری
3) جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
4) ژئومورفولوژی
5) آب و هواشناسی
6) سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
2102 - علوم اقتصادی
: 1- آمار و ریاضی، 2- اقتصاد خرد، 3- اقتصاد کلان.
رشته های پذیرنده
1) علوم اقتصادی
2) اقتصاد اقتصاد (تمامی گرایشها) مدیریت قراردادهای بینالملل نفت و گاز حقوق نفت و گاز
3) اقتصاد نفت و گاز
-2103 علوم تاریخی
خذ تاریخ ایران (دورههای باستان و اسلامی). Ĥ : 1- روش تحقیق، 2- تاریخ نگاری و فلسفه تاریخ، 3- منابع و م
رشته های پذیرنده
1) تاریخ
تاریخ و تمامی گرایشهای آن تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تاریخ تشیع ایران شناسی تاریخ ملل و تمدن اسلامی
تاریخ علم فلسفه علم
2) تاریخ اسلام
3) تاریخ ایران بعد از اسلام
4) تاریخ انقلاب اسلامی
5) تاریخ محلی
6) تاریخ علم دوره اسلامی
7) تاریخ اثنی عشری
8) ایرانشناسی
9) تاریخ ایران قبل از اسلام
2104 - علوم اجتماعی و مددکاری
عناوین دروس امتحانی: الف) زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: 1- مبانی جامع هشناسی، 2- مبانی مردم شناسی، 3- مبانی تاریخ اجتماعی ایران.
رشته های پذیرنده
1) علوم اجتماعی
مجموعه علوم اجتماعی (تمامی گرایشها) تبلیغ و ارتباطات اجتماعی فلسفه علوم اجتماعی مطالعات زنان (تمامی گرایشها)
مطالعات فرهنگی و رسانه پژوهش علوم اجتماعی برنامهریزی و سیاستگذاری منطقهای مدیریت خدمات اجتماعی
برنامه ریزی شهری حقوق ارتباطات علوم ارتباطات اجتماعی مددکاری اجتماعی ایران شناسی
شیعه شناسی (تمامی گرایشها) جامعه شناسی امور فرهنگی (مدیریت و برنام هریزی فرهنکی) دانش اجتماعی مسلمین
علوم سیاسی و روابط بین الملل (تمامی گرایشها) برنامهریزی رفاه اجتماعی رفاه اجتماعی
برنامهریزی اجتماعی جامعهشناسی جامعهشناسی جوانان فقه و حقوق فقه و حقوق خانواده روانشناسی
باستان شناسی زبان شناسی اسطوره شناسی تاریخ فرهنگ و تمدن توسعه روستایی
2) جامعهشناسی
3) رفاه اجتماعی
4) جامعه شناسی توسعه اجتماعی روستایی
5) سیاست گذاری فرهنگی
6) دانش اجتماعی مسلمین
7) مردم شناسی
8) جمعیتشناسی
9) مددکاری اجتماعی
10 ) مطالعات زنان
-2105 حقوق
عناوین دروس امتحانی: الف) زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: 1- متون و اصول فقه، 2- حقوق اساسی و مدنی، 3- حقوق جزا و بین الملل
رشته های پذیرنده
1) حقوق عمومی
تمامی گرایشهای حقوق فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیریت قراردادهای بینالملل نفت و گاز اقتصاد نفت و گاز
مطالعات زنان (تمامی گرایش ها) فقه و حقوق فقه و حقوق خانواده علوم سیاسی (تمامی گرایش ها) جامعه شناسی
روان شناسی
2) حقوق بین الملل عمومی
3) حقوق جزا و جرمشناسی
4) فقه و حقوق جزا
5) جرمیابی
6) حقوق خصوصی
7) فقه و حقوق خصوصی
8) حقوق نفت و گاز
9) مطالعات زنان
-2106 علوم سیاسی
عناوین دروس امتحانی: الف) زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: 1- اندیشه های سیاسی (غرب، اسلام، ایران)، 2- سیاست و اصول روابط بی نالملل،
3 - جامعه شناسی سیاسی، مبانی علم سیاست.
رشته های پذیرنده
1) علوم سیاسی مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل (تمامی گرای شها) جامعه شناسی جغرافیای سیاسی اقتصاد بین الملل
مجموعه مطالعات جهان (تمامی گرایشها) مطالعات آمریکای شمالی زبان انگلیسی زبان آلمانی زبان روسی
علوم اجتماعی علوم ارتباطات علوم تربیتی مدیریت معارف اسلامی و علوم سیاسی جامعه شناسی انقلاب اسلامی
مطالعات منطقه ای شناخت اندیشه های امام خمینی(ره) مدرسی معارف اسلامی (گرایش انقلاب اسلامی)
اطلاعات استراتژیک تمام گرایشهای حقوق بینالملل
2) روابط بین الملل
3) مطالعات منطقه ای
4) مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی
5) مطالعات آمریکای شمالی
-2107 مدیریت
: 1- روش تحقیق و آمار، 2 - مبانی سازمان و مدیریت، 3- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام.
رشته های پذیرنده
1) مدیریت بازرگانی
تمامی رشتهها
2) مدیریت دولتی
3) مدیریت فناوری اطلاعات
4) مدیریت
5) مدیریت رسانهای
6) مدیریت تکنولوژی
7) سیاست گذاری علم و فناوری
8) مدیریت گردشگری
9) مدیریت پیشگیری از جرم
10 ) مدیریت توسعه
11 ) مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
12 ) کارآفرینی
13 ) آیندهپژوهی
-2108 حسابداری و مالی
: 1- اصول مدیریت مالی، 2 - اصول حسابداری، 3- آمار و ریاضی کاربردی.
رشته های پذیرنده
1) حسابداری حسابداری تمامی گرایش های مدیریت تمامی گرایش های اقتصاد مدیریت مالی و علوم مالی مالی اقتصاد
2) مالی حقوق آمار بیمه مهندسی مالی مهندسی صنایع
-2109 علم اطلاعات و دانش شناسی
: 1- سازماندهی مواد، 2- مدیریت دانش، 3- فناوری اطلاعات و ارتباطات.
رشته های پذیرنده
1) علم اطلاعات و دانش شناسی
علم اطلاعات و دانش شناسی (تمامی رشت هها و گرایش ها) تاریخ و فلسفه علم فلسفه یا فلسفه اطلاعات مشاوره و راهنمایی
تاریخ با گرایش اسنادی جامعه شناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی مدیریت (تمامی گرایش ها)
مدیریت فناوری اطلاعات ارتباطات مدیریت کتابخانه های دانشگاهی مدیریت و سازماندهی نسخههای خطی
مدیریت کتابخانههای دیجیتال مطالعات کتابخانههای عمومی مدیریت اطلاعات، مطالعات آرشیوی، علمسنجی
زبان شناسی مدیریت اطلاعات و نسخ خطی تاریخ اقتصاد فن آوری اطلاعات آرشیو روان شناسی
مهندسی کامپیوتر علوم کامپیوتر مهندسی صنایع زبان شناسی رایانه ای
-2110 فلسفه
عناوین دروس امتحانی: الف) زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: 1- تفسیر متون اروپایی یک و دو، 2- فلسفه اسلامی یک و دو، 3- تاریخ فلسفه غرب.
رشته های پذیرنده
1) فلسفه
تمامی رشته های فلسفه و رشته ها با گرایش فلسفه تمامی رشته ها و گرایشهای الهیات و معارف اسلامی
تمامی گرایش های ریاضی تمامی گرایش های فیزیک تاریخ علم دوره اسلامی تمامی رشته های هنر
اقتصاد (تمامی گرایش ها)
2) فلسفه دین
3) فلسفه منطق
4) فلسفه اخلاق
5) فلسفه اخلاق تطبیقی
6) فلسفه علم و فناوری
7) فلسفه و کلام اسلامی
8) فلسفه حقوق
9) فلسفه فیزیک
10 ) فلسفه تحلیلی
11 ) فلسفه اقتصاد اسلامی
12 ) فلسفه تطبیقی
13 ) فلسفه اسلامی
14 ) منطق با رویکرد فلسفی
15 ) فلسفه هنر
نیمه متمرکز) سال 1395 جداول رشته های امتحانی (گروه علوم انسانی) ) «Ph.D» آزمون ورودی دوره دکتری
جداول رشته های امتحانی گروه علوم انسانی صفحه 4 جدول شماره 1
2111 - علوم تربیتی
عناوین دروس امتحانی: الف) زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: 1- آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، 2- فلسفه، مبانی و اصول تربیت، 3- مبانی
روا نشناختی تربیت.
رشته های پذیرنده
1) فلسفه تعلیم و تربیت
تمامی رشتهها
2) برنامهریزی درسی
3) مدیریت آموزشی
4) تکنولوژی آموزشی
5) آموزش عالی
-2112 مشاوره
: 1- آمار و روش تحقیق، 2 - نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی، 3- مبانی راهنمایی و مشاوره.
رشته های پذیرنده
1) مشاوره تمامی رشته های علوم تربیتی و رشته ها با گرایش علوم تربیتی تمامی گرایش های مشاوره و راهنمایی روانشناسی بالینی
2113 - الهیات
: 1- زبان و ادبیات عربی، 2 - کلیات علوم اسلامی، 3- زبان انگلیسی تخصصی الهیات.
رشته های پذیرنده
1) الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث
تمامی رشته ها و گرایشهای الهیات فلسفه دین فلسفه تعلیم و تربیت تمامی گرایشهای حقوق
تمامی رشته ها و گرایش های کلام فقه شافعی فقه و اصول (حوزوی)
2) علوم و معارف نهج البلاغه
3) علوم قرآن و حدیث
4) تفسیر تطبیقی
5) الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
6) فقه و حقوق اسلامی
7) فقه و حقوق جزا
8) فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی (ره)
9) الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمامی گرایش ها)
10 ) فقه و حقوق خصوصی
11 ) الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان
12 ) مطالعات تطبیقی ادیان
13 ) عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)
14 ) عرفان و تصوف
15 ) تصوف و عرفان اسلامی
16 ) الهیات و معارف اسلامی تاریخ و تمدن اسلامی
17 ) مذاهب کلامی
18 ) شیعهشناسی
19 ) الهیات و معارف اسلامی فلسفه وکلام اسلامی
20 ) دین پژوهی
21 ) حکمت متعالیه
22 ) کلام امامیه
23 ) کلام شیعه
24 ) کلام
25 ) فقه شافعی
26 ) مدرسی معارف اسلامی *
27 ) اخلاق اسلامی
28 ) علوم قرآنی
29 ) مدرسی الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث
30 ) مذاهب فقهی
-2114 روان شناسی
عناوین دروس امتحانی: الف) زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: 1- آمار و روش تحقیق، 2- رشد و یادگیری، 3- شخصیت و آسیب شناسی.
رشته های پذیرنده
1) روانشناسی تربیتی
تمامی رشته های علوم تربیتی و رشته ها
امنیت

پیام پلیس فتا
لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.

امنیت

پیام سایت اسگو
درج آگهی در سایت اسگو رایگان است و مسئولیت آن با آگهی دهنده می‌باشد.
با توجه به تعداد زیاد آگهی در اسگو ، لطفا در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت کافی مبذول دارید.

آگهی های مرتبط
فروش کتاب روانشناسی در تهران
1 روز پیش
حامد محمدی
تهران
منابع جدید آزمون دکتری سراسری95
1 سال پیش
sanjeshetakmili
تهران
کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان بانکی ایرانی
1 سال پیش
نشر ایده نگار
تهران
خدمات آموزشی گروه پزشکی سنجش امیرکبیر96
1 سال پیش
سنجش امیرکبیر sanjeshetakmili
تهران